Rożnów

Krajobraz który chcę przedstawić to malowniczo położona miejscowość jaką jest Rożnów.

Rożnów leży w południowej Polsce. Ukształtowanie terenu pod względem fizjograficznym jest bardzo zróżnicowane. Rzeźba terenu wykazuje dużą zależność od budowy geologicznej. Dunajec stanowiący oś hydrograficzną opisywanego obszaru rozdziela wielkie jednostki tektoniczne: magurską i śląską. Obydwie te jednostki zbudowane są z fliszowych utworów środkowej i górnej kredy oraz dolnego trzeciorzędu , pokrytych częściowo przez utwory czwartorzędowe. Do nich należą osady rzeczne wyścielające dno doliny Dunajca, gliny terasowe i stokowe pokrywające przeważającą część obszaru. Wzniesienia zbudowane są z wytrwałych piaskowców godulskich, istebniańskich i ciężkowickich. Obniżenia i przełęcze wypreparowane są w miękkich łupkach. Na terenie tym aktywne są ruchy usuwiskowe, którym sprzyja znaczne wylesienie terenu. Na klimat Rożnowa znaczny wpływ ma obecność zbiornika wodnego. Cały obszar Rożnowa zaliczany jest przez klimatologów do klimatu umiarkowanego ciepłego. Średnia temperatura roczna waha się między 8 ˚ C a 10 ˚ C a średnia najchłodniejszego miesiąca w roku czyli stycznia wynosi - 3,3 ˚ C. Długość okresu wegetacyjnego osiąga 160 dni. Ilość opadów atmosferycznych wynosi średnio 700 mm. Maksyma opadowe przypadają na miesiące letnie: lipiec i sierpień, najniższe zaś opady przypadają na miesiąc grudzień. Pokrywa śnieżna tworzy się najczęściej w 2 lub 3 dekadzie listopada. Średni czas utrzymywania się pokrywy śnieżnej w Rożnowie wynosi 120 dni co sprzyja do rozwoju turystyki i sportów zimowych.

Korzystne warunki klimatyczne i długi okres wegetacji oraz na ogół żyzne ziemie sprzyjają rozwojowi rolnictwa (warzywnictwo i sadownictwo). Dominują tu gleby brunatne, w mniejszym stopniu pyłowe, bielicowe i mady rzeczne. Wśród naturalnych zespołów siedliskowych lasów dominują 2: las świeży wyżynny i las mieszany wyżynny. Drzewostany występujące na tym terenie mają najczęściej charakter siedlisk naturalnych z panującą jodłą i bukiem, ale znaczne powierzchnie zajmują też wprowadzone sztucznie drzewostany sosnowe i świerkowe. Największą powierzchnię zajmują drzewostany z panującą jodłą (60%). Występuje też dużo chronionych gatunków roślin. Z rolnictwa utrzymuje się blisko 40% ludności a gospodarstwa te rzadko przekraczają 7 ha. Wybudowanie zbiornika wodnego przyczyniło się w znacznej części do rozwoju turystyki i sportu.

Trochę historii.
W XIII wieku istniała prawdopodobne w Rożnowie strażnica na cyplu Łazisko, należąca do rodu Grafitów. Przeszła ona w XIV wieku w ręce Rożenów, którzy wybudowali tu zamek. Od tego rodu przybiera nazwę miejscowość. Na przełomie XIV i XV w. Rożnów był własnością słynnego Zawiszy Czarnego. W XVI w. Wieś należała do Tarnowskich, którzy zamierzali wybudować u stóp Łaziska nowoczesną rezydencję.W Rożnowie powstał również piękny dwórek wybudowany przez Stadnickich z ładnym wgłębionym portykiem o 10 kolumnach. W 1938 roku podjęto budowę zapory wodnej której celem miała być funkcja ochronna przed powodziami jakie nawiedzały Rożnów. W wyniku wybuchu II Wojny Światowej budowa została przerwana. Koniec prac przy zaporze przypisuje się za lata 41 XX w. 


opracowano na podstawie http://republika.pl/wiking464/roznow.htm